González Davies, Maria
Perfil professional
Experiència professional

Untitled
 • Professora d'Educació Primària i Secundària
 • Professora d'Anglès com a Llengua Estrangera i de Traducció, Escola d'Idiomes Moderns, Universitat de Barcelona
 • Professora de Traducció (general, mèdica i literària), Facultat de Traducció, Universitat de Vic
 • Professora al Programa de Doctorat, Facultat de Traducció, Universitat de Vic
 • Professora de Llengua Estrangera i Educació, FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull
 • Professora del MA de Formació del Professorat de Secundària (Anglès)
 • Traductora freelance (general, mèdica i literària)

 

Experiència internacional

 Membre del Comitè Editorial de diverses revistes indexades nacionals i internacionals

Codirectora de la revista The Interpreter and Translator Trainer (Routledge, Q1)

Conferències plenàries i presentacions a congressos nacionals i internacionals

Publicacions nacionals i internacionals

Estades de recerca  i com a convidada i assessora a diverses universitats nacionals i internacionals (International Visiting Academic)

Directora del curs internacional "Certificate in Collaborative Translation Training" a diverses universitats

Membre de tribunals de tesis doctorals nacionals i internacionals

Col·laboració com a experta amb la Divisió de Política Lingüística del Consell d'Europa

Investigadora Principal i membre dels equips de projectes de recerca i millora de la qualitat docent nacionals i internacionals

 

Premis

Premi Extraordinari de Llicenciatura, Filologia Anglogermànica, Universitat de Barcelona

Premi Extraordinari de Doctorat, Filologia Anglogermànica, Universitat de Barcelona

Premi Jaume Vicens Vives (Universitats i Recerca), Coordinació del MA en Formació del Professorat de Secundària, Formació Professional i Escoles d'Idiomes, Universitat Ramon Llull

 

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Directora del Departament de Llengües, English School, Barcelona

Co-directora de la Secció d'anglès de l'Escola d'Idiomes Moderns, Universitat de Bafrce,ona

Coordinadora de la Secció e Traducció de l'Escola d'Idiomes Moderns, Universitat de Barcelona

Directora del Departament de Traducció, Universitat de Vic

Codirectora del programa de doctorat, Universitat de Vic

Coordinació del MA en Formació del Professorat de Secundària, Formació Professional i Escoles d'Idiomes, Universitat Ramon Llull

Investigadora Principal del Grup de Recerca CILCEAL (Competència interlingüística i intercultural en l'ensenyament i aprenentatge de llengües) consolidat per la Generalitat de Catalunya

Coordinació de diversos projectes de recerca i millora de la qualitat docent

Vicedegana acadèmica de Graus i Relacions Internacionals, FPCEE-Blanquerna, U. Ramon Llull

 

Altres mèrits

Untitled
 • ORCID ID: 0000-0002-6802-0740
 • Researcher ID: D-1364-2014

RECERCA:

-          GRUP DE RECERCA

 

Competència Interlingüística i Intercultural en l’Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (CILCEAL): http://recerca.blanquerna.edu/plurilingual-translation-learning/

SGRC - Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)

Número de referència: 2017SGR1419

Administració finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat  de Catalunya. AGAUR

  Investigadora responsable: Dra.M. Gonzalez Davies

 

 

-          PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (últims 5 anys)

 

2019-2021Concesión de ayudas de la convocatoria 2018 para las acciones de
dinamización «redes de investigación» del subprograma estatal de
generación de conocimiento correspondiente al programa estatal
de generación de conocimiento y fortalecimiento científico y
tecnológico del sistema de I D I. 

“Red de Excelencia” Educación Plurilingüe (EDUPLUS)” del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Referència: RED2018-102774-T
Coordinació General: Dr. Josep M. Cots (U. Lleida).
Coordinació FPCEE / CILCEAL: Dra. M. González-Davies
1/04/2019- 30/12/2019African Translation and Interpreting Studies Writing Workshop. The British Academy. Writing Workshops 2019. Ref. WW19\100042.
 Investigadors Principals: Dr. David Orrego-Carmona, Dr. Frank Austermhuel, Aston University, UK & Dr. Kobus Marais, Free State University, South Africa. 
https://www.thebritishacademy.ac.uk/programmes/writing-workshops-2019
2018 – 2019El desarrollo de la identidad profesional en el Master de Formación de Profesorado de Educación Secundaria a través de las Tertulias Pedagógicas Dialógicas. 
ProjecteIV Ayudas Aristos Campus Mundus. 
Referència: ACM2018_10 
Investigadors Principals: Universidad de Deusto: / Universidad Ramon Llull: Dr. Pau Lòpez Vicente.
2018-2021
 1. KA 203. (Strategic Partnerships for Higher Education), https://enrope.eu/
Referència: 2018-1-DE01-KA203-004253. 
Coordinació General: Dr. Stepan Breidbach, Humboldt-Universität zu Berlin
Coordinació U. Ramon Llull: Dr. M. González-Davies
2016-2019Estudio exploratorio del impacto del Enfoque Plurilingüe Integrador (EPI) en centros educativos como modelo orientativo para el profesorado en el aprendizaje de lenguas adicionales. 
Projecte: I d i. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. 
Referència: FFI2015-6374R. 
Investigadora principal: Dra. M. González-Davies.
2014-2016 Multilingual Exploration of Languages in Europe (MElang-E) 
ERASMUS , Programme Key Action 2. Grant: “Strategic Partnership in the Field of Education, Training and Youth”. Goethe-Universität Frankfurt am Main. 
Dir.: Dr. Daniela Elsner. Associated in the Spanish group with the Universitat Pompeu Fabra, Coord. UPF.: Dra. Olga Esteve Ruescas.
2013-2015Diseño y experimentación de un modelo didáctico para el fomento de la competencia plurilingüe en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras.
 Projecte: I D. SEID - Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo. 
Investigadora principal: Dra. Olga Esteve Ruescas, UPF. PNIF - Programa Nacional de Investigación Fundamental
Referència: EDU2012-38452.

 

-          PUBLICACIONS (últims 5 anys):

 

 • LLIBRES I CAPÍTOLS DE LLIBRE RELLEVANTS

LLIBRES

 

CAPÍTOLS DE LLIBRE

 

 • ARTICLES

 

 • Tenim la paraula, Servei de Suports i Recursos Lingüístics adscrit a la Subdirecció General de Plurilingüisme del Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya. http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/llengua-oral/tenim-la-paraula/marc-conceptual/
 • formative intervention model” Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts. Carreres, A.; L. Quintana & M. Noriega (eds.) https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/ttmc.00059.gon
 • Wilson, J. & González-Davies, M. (2017). “Tackling the plurilingual student/monolingual classroom phenomenon”. TESOL Quarterly 51(1): 207-219. https://doi.org/10.1002/tesq.336
 • González-Davies, M.. (2017). "The Use of Translation in an Integrated Plurilingual Approach to Language Learning: Teacher Strategies and Good Practices". Journal of Spanish Language Teaching, 4(2): 124-135. http://eltj.oxfordjournals.org/content/70/1/67
 • Mansilla, D. & González-Davies, M. (2017). El uso de estrategias socioafectivas en el aula virtual de traducción. Una propuesta didáctica. Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria, 11(2), 251-273. doi: http://dx.doi.org/10.19083/ridu.11.568
 • Fonseca, C. & M. González-Davies. (acceptat, en premsa). “CEFR mediation strategies: towards a socio-emotionally enhanced plurilingual language education”. Dins North, B., Piccardo, E., Goodier, T., Fasoglio, D., Margonis, R., & Rüschoff, B. (Eds.). Enriching 21st century language education: The CEFR Companion Volume, examples from practice. Strasbourg: Council of Europe Publishing. 
 • Corcoll, C. & M. González-Davies. (2016). “Switching Codes in the Additional Language Classroom”. ELT Journal, (70)1: 67-77. Doi: https://doi.org/10.1093/elt/ccv056
 • Soler, D.; González-Davies, M. & A. Iñesta. (2016). "What makes CLIL leadership effective? A case study". ELT Journal. 71(4), 478–490. doi: 10.1093/elt/ccw093. https://academic.oup.com/eltj/issue/71/4

 

-          PUBLICACIONS (ANTERIORS, MÉS RELLEVANTS):

 

 • LLIBRES
 • González-Davies, M. & V. Montalt. (2007). Medical Translation Step by Step. Learning by Drafting. Manchester: St. Jerome. https://www.taylorfrancis.com/books/9781317641988
 • Acortar Distancias. Las TIC en la clase de traducción y de lenguas extranjeras. (2007). Canovas, M.; González-Davies, M. & L. Keim (eds.), Barcelona: Ed. Octaedro.
 • González-Davies, M. (2004). Multiple Voices in the Translation Classroom. Activities, Tasks and Projects. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. https://benjamins.com/catalog/btl.54 (L)
 • Secuencias. Tareas para el aprendizaje de la traducción especializada. (ed. i coautora). (2003). Barcelona: Editorial Octaedro.

 

 • ARTICLES

 

-          González-Davies, M.. (2014). “Towards a Plurilingual Development Paradigm. From Spontaneous to Informed Use of Translation in Additional Language Learning”. Sara Laviosa (ed.) Translation in the Language Classroom: Theory, Research and Practice, Monogràfic: The Interpreter and Translator Trainer, 8(1): 8-32. https://doi.org/10.1080/1750399X.2014.908555 (A)

-          González-Davies, M. & C. Scott-Tennent. (2005). “A problem-solving and student-centred approach to the translation of cultural references”. Meta (50-1). Monogràfic: Enseignement de la traduction dans le monde, 160-179. https://doi.org/10.7202/010666ar (A)

-          González-Davies, M. (2005). “Minding the process, improving the product”. Training for the new millennium: Pedagogies for translation and interpretingAmsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 67-82. https://benjamins.com/catalog/btl.60 (CL)

-          González-Davies, M. & C. Scott-Tennent. (2005). “A problem-solving and student-centred approach to the translation of cultural references”, Meta (50-1). Monogràfic: Enseignement de la traduction dans le monde, pàgs. 160-179.

-          González-Davies, M. & D. Kiraly. (2006). “Translation Pedagogy”, Elsevier Encyclopaedia of Translation Studies, 2nd Edition, K. Brown (ed.), 81-84.

-          González-Davies, M. (2006). “Challenges for the New Century: Schools for All and Narrowing Gaps through Transformation Pedagogies”, Quaderns. Revista de Traducció, Barcelona: Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona, 13: 41-54. http://www.raco.cat/index.php/QuadernsTraduccio/article/view/51660/55305

 

-          ALTRES ACTIVITATS I MÈRITS RELLEVANTS (PONÈNCIES, ETC.)

 

 • Keynote speaker a congressos nacionals i internacionals
 • Presidenta i membre tribunals d’avaluació de tesis doctorals a diverses universitats
 • Presidenta i membre tribunals d’avaluació de Treballs Finals de Màster i de Grau a diverses universitats
 • Membre comitès de selecció de professorat titular d’universitats publiques i privades
 • Organització de cursos i seminaris a escoles i universitats nacionals i internacionals
 • Organització i coordinació de programes de postgrau i doctorat
 • Presidenta i membre de comitès científics nacionals i internacionals

 

-          TESIS DOCTORALS DIRIGIDES (5 anys)

 1. Translating Under Time Constraints in an Undergraduate Context: A Study of Students’ Products, Processes and Learning Styles, per Kyriaki Kourouni, Universitat Rovira i Virgili. Co-Direcció : Dr. Anthony Pym i Dr. M. González-Davies, juliol 2012. Excellent cum laude
 2. Translanguaging in the Additional Language classroom: Pedagogically-Based Codeswitching in a Primary Education Context, per Cristina Corcoll, març 2013. Universitat Ramon Llull. Excellent cum laude.
 3. A Plurilingual Approach to Language Teaching in Catalonia: Using Heritage Languages in the Additional Language Classroom, per Caterina Sugranyes Ernest, juny 2017. Universitat Ramon Llull.Excellent cum laude.
 4. El lideratge de la innovació educativa per implementar l’AICLE als centres educatius: estudi de casos, per David Soler Ortínez, juliol 2017. Universitat Ramon Llull. Co-dirigit per Dr. Anna Iñesta Codina. Excellent cum laude.
 5. Identifying Effective CLIL Teaching Practice in Higher Education: A Case Study of Integrated Practices in Pre-Service Teacher Education, per Carme Flores Muxí, juliol 2018. Universitat Ramon Llull. Co-dirigit per Dr. Cristina Corcoll López. Excellent cum laude.
 6. Working within the Plurilingual Paradigm. Use of Translation to Enrich Additional Language Learning i Plurilingual Competence in Secondary Education in Catalonia, per Jaclyn Wilson, desembre 2020. Universitat Ramon Llull. Excellent cum laude

 

-          COMITÈS CIENTÍFICS I CONSELLS EDITORIALS

 

 • CO-DIRECTORA DE LA REVISTA INDEXADA:
  •  The Interpreter and Translator Trainer: JCR - SSCI: Q1 (Linguistics); Q1 (Education).

 

 

 • DIVERSES REVIEWS A LES SEGÜENTS REVISTES INDEXADES:

 

-          ATISA (American Translation and Interpreting Studies Association), atisa.org/

-          ELT Journal, https://academic.oup.com/eltj

-          Innovation in Language Learning and Teaching, https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rill20

-          International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, https://www.tandfonline.com/toc/rbeb20/current

-          International Journal of Multilingualism, https://www.tandfonline.com/loi/rmjm20

-          JoSTRans. The Journal of Specialised Translationhttps://www.jostrans.org/

-          Journal of Pragmaticshttps://www.journals.elsevier.com/journal-of-pragmatics

-          Language Learning Journal, https://www.tandfonline.com/toc/rllj20/current

-          RESLA-18040 (Revista Española de Lingüística Aplicada), https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1727

-          Target. International Journal of Translation Studieshttps://benjamins.com/catalog/target

-          The Modern Language Journalmodlangj@iupui.edu

-          Translation and Interpreting Studies. The Journal of the American Translation and Interpreting Studies Associationhttps://benjamins.com/catalog/tis

-          altres

 

ASSOCIACIONS i INSTITUCIONS:

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
28/09/1990Premi Extraordinari DoctoratUniversitat De Barcelona
27/09/1984Filologia AnglogermànicaUniversitat De Barcelona
10/07/1983Filologia AnglogermànicaUniversitat De Barcelona
15/11/1979Professora d'EGBUniversitat Ramon Llull
Doctora en FilologiaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...