Alomar Kurz, Elisabeth
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

La meva activitat professional ha estat majoritàriament vinculada a la formació de mestres de la FPCEE Blanquerna. Des del curs 1982 fins a l'actualitat he impartit docència als estudis de Magisteri. Les assignatures han estat sempre adscritas a l'àrea de Pedagogia o bé Psicologia de l'Educació.  Els noms de les assignatures s'han modificat en el transcurs dels anys però sempre han estat relacionades amb  Pedagogia General, Didàctica General, Educació Especial i Pràctiques d'Ensenyament.

Simultàniament he compaginat la meva activitat docent amb d'altres projectes educatius, de recerca i gestió.

Experiència en l'àmbit escolar:

Durant el curs 1981/82, vaig col·laborar com a mestra auxiliar durant tot el curs escolar, al centre d'educació especial Institut Ortopedagògic del Nen Déu de Barcelona donant suport a la mestra titular.

El curs 1990/91, vaig fer una col·laboració al llarg de tot el curs, al centre d'educació especial per a deficients visuals Joan Amades de Barcelona. Vaig fer l'observació i el seguiment d'una nena cega de naixement i escolaritzada al centre, al llarg d'aquell curs, per integrar-la en una escola de Badalona el curs següent.

El curs 1992/93, vaig fer el seguiment del procés d'adaptació i de desenvolupament d’una nena amb deficiència visual a l'escola d'integració de Badalona.

 

Les  línies d'investigació actuals:

 • Recerca de la prevalença de les conductes desafiants en centres educatius.
 • El Disseny Universal per a l'aprenentatge i la seva concreció i aplicació als centres educatius.
 • Com promoure la competència social dels infants amb trastorns del desenvolupament en contextos naturals.

Les  línies d'investigació anteriors:

 • Avaluació de serveis a persones amb discapacitat intel·lectual i qualitat de vida
 • L’Adaptació i validació  “Support Intensity Scale” a la població infantil amb discapacitat intel·lectual de Catalunya.
 • Serveis i qualitat de vida de les persones amb retard mental
 • Aprendre a la universitat en equips cooperatius i L'avaluació de l'aprenentatge cooperatiu a la universitat amb entorns TIC. 

 

 

 

Experiència internacional

Untitled

 Durant els anys 2007 fins al 2010 he estat col·laborant en un projecte de recerca internacional: YAGISS: Young Adults in Germany, Italy, Sweden and Spainen. Recerca on s'ha analitzat la situació dels joves de cada país i s'han fet estudis comparatius entre països.

L'any 2000 vaig participar com a avaluadora dels pre-projectes Grundtvig al Centre The Socrates, Leonardo & Youth Technical Assistance Office de Bruseles (BÈLGICA ).

L'any 1996 vaig participar en un programa ERASMUS on es va treballar el tema:  Planning for intensive course in special education. Es va dissenyar i elaborar un material de formació conjunt dels països participants i que va requerir de trobades presencials a Barcelona, Roma entre d'altres ciutats participants. 

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Des de juny del 2019, sóc nomenada representant de la Universitat Ramon Llull a les reunions de la Comissió d'UNIDISCAT (Catalunya) i de la Red SAPDU ( Nacional).

En el mes de març de 2007 he estat nomenada Coordinadora del Màster Universitàri d’Educació Especial: Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva que la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna ofereix dins dels Programes Universitàris de Postgrau de la Universitat Ramon Llull fins al setembre 2015.

El mes de novembre de 1996, vaig ser nomenada Vicedegana de Formació Continuada de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna. Càrrec que vaig exercir fins al 16 de setembre de l'any 2002. Van ser sis cursos acadèmics en els quals es van portar a cap  cinc programes: postgraus i màsters, cursos de formació continuada i d’extensió universitària, organització i gestió de jornades, de seminaris, l'organització de l'Escola d'Estiu Blanquerna i la formació interna del professorat i del personal d'administració i serveis de la Facultat.

El mes de maig de 1991, em van nomenar, fins al mes de març de 1995, cap d'estudis de l'Escola de Mestres BLANQUERNA. Va ser un període de gestió que es va caracteritzar per l'elaboració i la implantació gradual d'uns plans d'estudi nous de la diplomatura de Mestre/a (Reial Decret 1440/91 de 30 d'Agost de 1991, BOE 11-10-91). Tot canvi de pla d'estudis suposa una reconversió de professorat, una elaboració de programes nous d'assignatures i uns plantejaments metodològics generals, com el disseny d'un pla d'actuació de tutores i el disseny d'uns itineraris curriculars.

Des del curs 1988/89 fins al 1990/91, em van nomenar coordinadora de Pràctiques d'Ensenyament dels grups de tarda de l'Escola de Mestres BLANQUERNA. En el transcurs d'aquells anys, es va elaborar un pla de pràctiques comú per a tota l'Escola, així com la creació d'unes bases de dades que facilitessin l'organització general de les pràctiques d'ensenyament.

Durant el curs acadèmic 1985/86, vaig ser vicecoordinadora acadèmica de l'Escola de Mestres BLANQUERNA i, per tant, membre de l’equip directiu de l'Escola.

 Des de l'any 1985 fins al 1989, el Departament de Formació Permanent de l'Escola Universitària BLANQUERNA em va encomanar la coordinació, l'organització i el seguiment dels cursos de PG en Educació Especial.

 Durant els cursos 1983/84 i 1984/85, vaig exercir com a directora del Curs per a la formació de professors especialitzats en pedagogia terapèutica, convocat per la resolució de la Direcció General d'Ensenyament Universitari d'1 de setembre de 1983 (DOGC de 26 d'octubre de 1983, núm., 375).

 En el període comprès entre el curs 1977 fins a l’agost de 1982 vaig ser Cap de Secretaria de l’Escola Universitària per la Formació del Professorat d’EGB “Blanquerna, adscrita a la Universitat de Barcelona.

 Per raons dels diferents  càrrecs que he  tingut i que s’han especificat anteriorment he estat membre de les comissions següents:

 • Comissió de Postgrau de la FPCEE Blanquerna en el curs 2006-2007i d es del curs  2010-2011 fins al any 2015.
 • Equip Directiu de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, durant els cursos 1996-2002.
 • Equip Directiu de l’Escola de Mestres de la FPCEE Blanquerna durant els cursos 1991- 1995.
 • Comissió de Pràctiques d’Ensenyament de l’Escola de Mestres, durant els cursos 1988 - 1990
 • Des del curs 1986/87 fins al 1988/89, vaig ser membre del Consell de Direcció de l'Escola de Mestres BLANQUERNA com un dels quatre professors elegits pel Ple de Professors en aquest òrgan de govern col·legiat. 

 

 

 

 

 

Altres mèrits

Untitled

Des de la Fundació Privada Vallés Oriental al servei de la persona amb discapacitat intel·lectual  em van convidar a participar com a experta externa en la revisió i actualització del Codi Ètic dels professionals de la FVO que va ser publicat al setembre del 2008 com a document d'ús intern.

En el mes de setembre del 2008 es va lliurar al Museu CosmoCaixa de Barcelona una Guia breu d'atenció als usuaris , on es donaven orientacions de com adreçar-se a les persones amb discapacitat. Aquesta guia es va acompanyar amb una sessió de formació per als voluntaris.

Durant el curs 2005/06 he col·laborat en el disseny curricular de la proposta de Màster Oficial d'Educació Especial que la Facultad de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna va proposar a la Universitat Ramon Llull per a la seva aprovació i acreditació dins dels Programes Oficials de Postgrau de la Universitat pel Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. 

En aquest mateix curs 2005/06 vaig coordinar un treball de col·laboració entre Cosmocaixa i els estudis de Magisteri de la FPCEE i que va consisitir en l'anàlisi de les activitats i del material de suport que configuren l'Oferta Educativa de Cosmocaixa per a alumnes d'Infantil i Primària, amb l'objecte de treballar propostes d'accessibilitat per a tothom. Els estudiants de l'assignatura van poder escollir acollir-se o no a la proposta que se'ns va oferir. Es va fer un recull dels treballs i es van liurar al Departament Educatiu.

Durant l'any 2004 vaig fer per petició de la Directora de Cosmocaixa un estudi sobre l'accessibilitat del Museu CosmoCaixa a les persones amb discapacitat. Aquest es va lliurar en format CD i versió paper en el mes d'octubre i va ser presentat a l'equip de gestió de Coscocaixa en el mes de novembre de l'any 2004.

Durant el mes de setembre de l'any 2003, se'm va notificar que havia estat inclosa en la llista d'avaluadors experts dels programes Sòcrates de la Comissió Europea, fins el 31 de desembre de l'any 2006 (EAC/60/02/686).

L'any 2003, vaig estar convidada per La Fundació 'la Caixa' per col·laborar com a assessora en el disseny del Projecte Amics capaços, que, en motiu de l'Any europeu de la discapacitat, s'ha dissenyat per a l'entorn virtual d'Educ@lia.

El mes de febrer de 1997, vaig participar en el grup de treball de Catalunya sobre l'Informe Delors: 'L'educació amaga un tresor', promogut per la Fundació Santa Maria. Aquest treball es va dur a terme en cinc comunitats autònomes més, i es va recollir en un document que va lliurar el director de la Fundació Santa Maria, Sr. Manuel Iceta, al director general d'UNESCO, Sr. Frederico Mayor Zaragoza, al mes d'abril.El mes d'octubre de 1996, vaig participar com a convidada en una jornada de treball sobre l'avaluació de la qualitat dels serveis d'integració sociolaboral de persones amb discapacitat psíquica, dins del programa de les iniciatives comunitàries Horizon, a la Universitat Pompeu Fabra.

La darrera setmana de març de 1996, vaig col·laborar en l'organització de l'estada a Catalunya d'un grup de professors de la Universitat de Manchester que cursaven un màster en Educació especial. Fou una petició que el professor Mel Ainscow va fer personalment a la Institució, en la qual mesos enrere havia participat en les Jornades sobre les 'Necessitats educatives especials a l'aula: cap a una escola per a tothom.

Des del mes de setembre de 1995 fins al juny del 2000, vaig participar en les reunions de coordinació del COU i de les PAAU del Consell Interunivertsitari de Catalunya, com a representat de la Universitat Ramon Llull, amb veu i sense vot.

Durant els cursos 96/97 i 97/98 he participat, com a representant de la Universitat Ramon llull, en el Projecte Unesco 'Cap a una escola efectiva per a tots els alumnes', dirigit pel professor Mel Ainscow de la Universitat de Manchester, amb una durada de 100 hores i organitzat des de la Direcció General d'Ordenació Educativa de Catalunya.

Des de l'any 1997 fins a l'actualitat sóc membre del Consell Editor de la Revista ALOMA. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull

El mes de maig de 1992, se’m va proposar, des de la Subdirecció General de Formació Permanent de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa del Departament d'Ensenyament, col·laborar en l'organització i direcció d'un dels vuit cursos de Formació per a la Reforma a l'Educació Infantil, Cicle Parvulari, que es van fer a les quatre províncies de Catalunya, durant  la primera quinzena del mes de setembre. El curs 1992/93, el vaig iniciar amb la coordinació d'un dels vuit cursos de Formació Bàsica per a la Reforma d'Educació Infantil que es va fer a Barcelona de l'1 al 4- i del 7 al 10 de setembre de 1992, organitzat per la Subdirecció General de Formació Permanent.

Des del curs 1985/86 fins al 1988/89, vaig ser la representant de l’Escola de Mestres Blanquerna en el seguiment del Pla de Formació Institucional (FOPI), organitzat i subvencionat des del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb els instituts de Ciències de l'Educació, els ajuntaments i les escoles de mestres, realitzats a:

• Barberà del Vallès (1985/86)

• Maresme (1985/86, 1986/87 i 1987/88)

• L'Hospitalet (1987/88 i 1988/89)

• Badalona (1987/88 i 1988/89)

Durant els cursos 1981/82 i 1982/83, vaig participar, com a representant de l'Escola Blanquerna, en el grup de treball convocat pel Servei d'Educació Especial de la Generalitat de Catalunya, encarregat d'elaborar un dictamen sobre "La formació de professors especialitzats en pedagogia terapèutica", que es publicà en el Butlletí dels Mestres núm. 187, corresponent als mesos de juny - juliol de 1984.

Durant el curs 1981/82, em van nomenar secretària tècnica en l'organització i seguiment de quatre cursos de pedagogia terapèutica convocats per la Generalitat de Catalunya.

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
16/11/2004Doctorat en PedagogiaUniversitat Ramon Llull
10/06/1981Llicenciada Ciències de l'Educació -secció Pedagogia-Universitat De Barcelona
01/06/1977Diplomada Professorat d'EGB -especialitat Ciències Humanes-Universitat De Barcelona

Carregant dades ...